Juridisch - rechten en plichten

1) plicht voor werknemers, ten aanzien van bedrijfsarts
2) plichten voor de bedrijfsarts (!!)

Een totaal overzicht van het juridische kader staan overigens o.a. op:

Gaat de bedrijfsarts te ver? Geef hem/haar een beoordeling op onze beoordelingspagina.


Plicht voor werknemers, ten aanzien van bedrijfsarts

De werknemer heeft ten opzichte van de bedrijfsarts maar een plicht: deze te woord te staan, omdat de bedrijfsarts juridisch adviseur is van de werkgever.

Art. 14.1 van de arbowet zegt dat de bedrijfsarts adviseur is van de werkgever.

Echter: als de bedrijfsarts niet aan zijn verplichtingen voldoet, zie onderstaande, kan werknemer op grond van niet voldoen aan de wet, de bedrijfsarts weigeren.



Plichten voor bedrijfsarts

Een bedrijfsarts of arboarts heeft legio verplichtingen, en het is goed die als werknemer te kennen om de bedrijfsarts schriftelijk (ook per email dus) erop te wijzen en te verzoeken zich eraan te houden. 'Schriftelijk' zeggen wij, omdat je de correspondentie altijd zo moet opbouwen dat deze een dossier vormt dat voor de rechtbank bruikbaar is.

Een uitstekend boek over dit onderwerp is 'Medische aansprakelijkheid' van R.P. Wijne

1) Volgens de WGBO en art. 7:448 BW heeft een arts INFORMATIEPLICHT, en daar hoort bij:
a) diagnose
b) het bieden van een overzicht van behandelmogelijkheden

2) de arts mag geen medische nalatigheid begaan: verwijtbare, additionele schade – medische terkortkoming art. 6:74 - bijvoorbeeld: het niet in acht nemen van een richtlijn en tests, bij burnout bijvoorbeeld: het niet in acht nemen van een distantiefase van 6 weken volledig ziek.

3) de werknemer heeft vrije artsenkeuze en kan bedrijfsarts/arboarts weigeren totdat de werkgever er met een komt die de werknemer wel bevalt, of de werknemer kan zelf met een arts aan komen: Art. 7:408 BW boek 7 titel 7 afd 5

4) behandeling of bespreking met arts hoort BUITEN waarneming van anderen te geschieden, Behandeling buiten waarneming anderen art 7: 459 BW

5) er kan nooit een behandelaar worden opgedrongen: dat gaat in tegen het 'zelfbeschikkingsrecht patient, o.a. Art. 8 EVRM (Europees Verdrag Rechten van de Mens) en WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst)

6) patiënt heeft altijd recht op inzage/afschrift van het dossier: art 7:456 BW

7) medische tekortkomingen worden behandeld in:

Art: 6:74 ;  fout = onrechtmatige daad (art. 6:170 6:71 6:173 6:174 6:175 BW) vergoeding art. 6:107 6:108; algemeen schadevergoeding boek 6 titel 1 afd. 10 BW9)

8) toerekening schade door medische tekortkoming wordt behandeld in:

art. 6:74 art 6:76 BW art 6:77 BW...

onrechtmatige daad art. 6:162 tweede lid BW

art. 6:102 BW elke arts is hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele schade van de patient

art. 150 Rv: patient moet bewijzen dat schade zonder normschending niet was ingetreden

9) arts dient zich als 'goed hulpverlener' op te stellen:

7:453 BW: goed hulpverlener

daarbij hoort ook: rechtlijnen volgen, NVAB richtlijn burnout, afwijken alleen als aan 2 condities is voldaan: a) afwijken is in voordeel patient b) afwijken gebeurt maatschappelijk beredeneerd op schrift (R.P. Wijne boek 'Medische Aansprakelijkheid') – professionele standaard art 7:463 BW

10) arts dient een professionele standaard aan te houden

Art. 7:463 BW, dat houdt ook in: volgen van alle richtlijnen van de beroepsziekten (zie http://beroepsziekten.nl) inclusief het volgen van medische tests.

11) rapportage volgens KNMG richtlijn medische rapportage: aansluiten bij wetenschap en beredeneren, geen 'hocus pocus' uit de lucht en geen 'losse woordjes' https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/knmg-publicaties/medisch-specialistische-rapportage-in-bestuurs-en-civielrechtelijk-verband.htm